Xem bài giảng: Nhìn thần sắc hình thể mặt mà biết bệnh

Xem các video bài giảng khác của thầy Đỗ Đức Ngọc ở đây:

https://www.youtube.com/user/KhiCongYDao/videos